منوی دسته بندی

واحد منابع انسانی

واحد منابع انسانی

با توجه به اینکه اولویت فعلی در حوزه منابع انسانی، تولید محتوا از دوره‌های آموزشی همکاران است، در این مرحله محتوا در اختیار نداریم.
از آنجا که قبل از برگزاری دوره‌های آموزشی باید در مورد تهیه محتوا برنامه داشته باشیم انشاله در مورد دوره‌های آموزشی سال آینده، محتوا تهیه خواهد شد.